logo

Logo

Kongre Hakkında

DAVET

 

2. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONGRESİ

“COVID-19 SÜRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”

19-20 Mart 2021

KONGREYE DAVET

Değerli Katılımcılarımız;

Sürdürülebilirlik kavramı; şimdiki ve gelecek nesillerin yaşam kalitesi ve refahı için doğal kaynakların doğru kullanımı, doğa dostu beslenme ve gıda sistemleri, çevreye duyarlı teknoloji ve yenilenebilir enerji kullanımı, sağlıklı bir çevre, kaynakların eşit dağıtımı, ekonomik refahın ve sosyal adaletin eş zamanlı olarak sağlanmasını içermektedir.

Sürdürülebilirliği yaşam biçimine dahil edilmesi, bireylerin yaptıkları seçimlerin gıda, ürün ve enerji kullanımı üzerindeki etkisinin farkında olmaları anlamına gelir. Bu noktadan hareketle Sürdürülebilir Yaşam; bireyin ya da toplumun dünyanın doğal kaynaklarını ve bireylerin kişisel kaynaklarını, etkin, özenli, sorumlu şekilde kullanımını içeren bir yaşam tarzını tanımlar.

Sürdürülebilir yaşam tarzının yeterince benimsenmemesi ve doğanın aşırı düzeyde tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan iklim değişiklikleri, insanlarla gezegende yaşayan diğer canlıların ilişkisini değiştirerek bulaşıcı hastalıkların görülme riskini artırmıştır.

Bunun sonucu olarak bugün COVID-19 Küresel Pandemisi ile karşı karşıya kalınmış ve sürecin bu şekilde devam etmesi halinde başka pandemilerle karşılaşma riskimizin yüksek olduğu bilimsel çevrelerce dile getirilmiştir.

Bu kapsamda Hayat Eve Sığarken; sağlıklı yaşam tarzı, sürdürülebilir beslenme ve gıda sistemleri, sağlıklı kentler ve çevreler, yerel yönetim uygulamaları, yerel mutfaklar, biyo-çeşitlilik, alternatif-beslenme kaynakları, eşitsizlikler ve sonuçları, girişimcilik, tüketici yaklaşımı, pandemide kırılgan gruplar, sivil toplum çalışmaları, sanatın sürdürülebilirliğine ilişkin konularıyla; ulusal ve uluslararası katılımla, alanında uzman bilim insanları, konu ile ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katkılarıyla kongremiz e-Kongre olarak gerçekleştirilecektir.

“COVID Süreci ve Sürdürülebilirlik” teması kapsamında kongremizin; katılımcıların bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerini paylaşmasına; farklı disiplinler arasında oluşacak işbirliği ile yeni çalışma alanlarının ve projelerin oluşmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

COVID-19 pandemisi ve etkileriyle mücadeleye odaklanırken, gelecekte böyle bir krizin tekrar ortaya çıkmasını önleyecek yöntemlerin üzerinde de düşünmemizi sağlayacak e-kongremize; sürdürülebilir yaşama katkı vermek isteyen kişileri, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, meslek örgütlerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, ulusal ve uluslararası kuruluşları, sevgili öğrencilerimizi, farklı disiplinlerden tüm katılımcılarımızı davet ediyor ve sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Saygılarımızla

Prof.Dr.Emine AKSOYDAN                                         Prof.Dr. Ömer Arıöz

Sürdürülebilir Yaşam Derneği Başkanı                        Toros Üniversitesi Rektörü